16494

UD Pediatria i àrees específiques

 

Benvolguts residents,

El Servei de Pediatria de l’Hospital de Terrassa, està format per un equip compromès amb la docència dels MIR de Pediatria i les seves àrees específiques on la formació es realitza de forma personalitzada.

És una formació completa que té en compte tots els aspectes claus de l’especialitat. Assegura la formació externa d’aquells aspectes que poden acomplir-se adequadament al nostre centre com, per exemple, la rotació per Unitats de Cures Intensives pediàtriques i neonatals que els residents realitzen o amplien en hospitals terciaris de referència.

El Servei ofereix formació a Urgències pediàtriques, a l’Àrea d’Hospitalització i a la Unitat de Cures Intensives Neonatals.

A més està contemplada la formació en les diferents Consultes Externes de les Especialitats pediàtriques de que el centre disposa (Neurologia, Nefrologia, Hematologia, Neumologia, Gastroenterologia, Cirurgia Infantil, Al·lèrgia, Cardiologia, Endocrinologia, Psicologia), i en altres especialitats no específiques de Pediatria com Dermatologia, Traumatologia, Ortopèdia, Anestèsia, Radiologia, etc.

El MIR pot aprendre a realitzar diferents tècniques pediàtriques com punció lumbar, toracocentesi, intubació, col·locació de catèters umbilicals, sutures, etc. i pot conèixer altres que realitzen altres especialistes com endoscòpies, pHmetria, proves funcionals respiratòries...

Hi ha altres aspectes imprescindibles de la Pediatria com el coneixement del programa del nen sa, el calendari vacunal, puericultura, alimentació... que el MIR coneixerà en la seva rotació pels centres d’assistència primària del CST, vinculats a l’Hospital de Terrassa.

D’altra banda, el Servei complementa la formació del MIR amb l’assistència a cursos i estudis locals i nacionals. Es fomenta i ajuda al resident per col·laborar en treballs i estudis realitzats en el servei, així com per participar en els congressos amb la presentació de comunicacions, pòsters i per publicar a les diferents revistes de l’especialitat.

Així mateix, el Servei organitza diferents cursos per ampliar l’oferta formativa com un Curs d’Urgències Pediàtriques, Cursos de RCP bàsica i avançada tant pediàtrica com neonatal i Curs sobre lactància materna, entre d’altres.

Amb tot això es pretén formar al metge resident perquè, de forma progressiva, obtingui els coneixements teòrics i les habilitats clíniques assistencials necessàries per responsabilitzar-lo, sempre de forma correctament supervisada, tant en l’activitat assistencial com en l’activitat docent i investigadora, fins a adquirir la total capacitació per exercir com a pediatra.

 

  • Dades de contacte 

Secretaria: Sra. Yolanda Martinez Tel. 93 731 81 19

Tutors responsables:      

Dra. Emma Barrera Segura  ebarrera@cst.cat

Dra. Ester Cañadell Yetano ecanadell@cst.cat

Cap del Servei: Dr. Abel Martínez Mejias amartinez@cst.cat

 

  • Programa oficial d'especialitat (POE)

La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents. L'adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

  POE  

 

  • Guia formativa tipus

La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

Guia formativa

Guía formativa castellano

 

  • Protocol supervisió

 El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint  el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

Protocol supervisió resident 

 

  • Programa individual de formació (PIF)

El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge

.El tutor de la Unitat docent (UD)  entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD. 

 

  • Llibre del resident

El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l’instrument que evidencia el procès formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

És propietat del resident, que l'ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional. Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d'elaborar-lo. 

Consorci Sanitari de Terrassa - Tel. 93 731 00 07 - [ AVÍS LEGAL ]

Contacti amb Formació Grau - Contacti amb Formació Especialitzada