16561

TUTORS

  • Presentació

El tutor d’especialistes en formació és el professional que té assignades les responsabilitats de planificar, gestionar, supervisar i avaluar tot el procés de formació i proposar, si s’escau, mesures de millora del programa de formació dels residents.

Per portar a terme aquestes funcions, el tutor ha de seguir un procés d’acreditació per la Comissió de Docència, que té en compte unes competències determinades en els perfils clínic, docent i de recerca. 
 

  • Aula del tutor

Són les activitats formatives específicament adreçades als tutors amb la finalitat de mantenir les seves competències docents.

El Departament de Docència organitza entre 2 i 3 activitats per any, tenint en compte la demanda i els objectius docents marcats.

 

  • Criteris d'acreditació externa

D’acord amb la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, les funcions de tutoria són funcions de gestió clínica que s’han d’avaluar i reconèixer tant pel centre sanitari corresponent com pel servei de salut i pel conjunt del sistema sanitari, de la manera que cada comunitat autònoma determini.

L’acreditació externa del Departament de Salut és el sistema mitjançant el qual, a través d’una convocatòria pública, es procedeix a avaluar i reconèixer, si s’escau, el dret a percebre una compensació econòmica. 

 

  • Full d'entrevista tutor–resident.

L’entrevista periòdica entre el tutor i el resident és l’instrument d’avaluació formativa que permet al tutor valorar els avenços i els dèficits, i possibilita la incorporació de mesures de millora. Les entrevistes s’han de portar a terme en moments rellevants del procés formatiu i han de tenir un caràcter estructurat. Han de ser pactades entre el tutor i el resident i han de permetre l’autoavaluació i l’autoaprenentatge.

No poden ser inferiors a 4 per any formatiu i s’han de registrar al llibre del resident (RD 183/2008, de 8 de febrer).

 

Consorci Sanitari de Terrassa - Tel. 93 731 00 07 - [ AVÍS LEGAL ]

Contacti amb Formació Grau - Contacti amb Formació Especialitzada