16593

COMISSIÓ DE DOCÈNCIA DE LA UNITAT DOCENT MULTIPROFESSIONAL D'ATENCIÓ FAMILIAR I COMUNITÀRIA (UDM AFiC)

 

La Unitat Docent (UD) està dirigida per una Comissió de Docència en la que estan representats els diferents estaments, d’acord amb el que s’assenyala en el Programa Oficial de l’Especialitat de Medicina de Família i Comunitària (POE), en el RD 183/2008 de 8 de febrer d’aspectes formatius i a l’ordre SCO/581/2008.

Aquesta comissió està formada pels membres següents: el cap d’estudis de la UD (que n’exerceix la presidència), els coordinadors docents dels centres docents d’atenció primària, un representant dels tècnics de salut de la UD, els tutors hospitalaris, un representant dels metges residents de 1r, 2n, 3r any i 4art any, un representant de la Comunitat Autònoma, la presidenta de la subcomissió d’infermeria, un representant de la direcció del CST, el cap d’estudis de les Unitats Docents d’Especialitats Hospitalàries i un secretari de la UD.
 
Tots els membres tenen veu i vot, a excepció de la secretària que té veu però no vot.
 

La Comisió de Docència (CD) es reuneix amb una periodicitat mínima bimensual amb convocatòria i ordre del dia escrits, i amb registre en actes dels assumptes que s’han tractat. Les actes, un cop aprovades, tenen caràctec públic. El cap d’estudis de la UD assumeix les funcions que li són atribuïdes en el POE, en el RD 183/2008 de 8 de febrer d’aspectes formatius i a l’ordre SCO/581/2008, actuant com a element executiu de la CD.

Les funcions de la CD són les reconegudes en el RD 183/2008 de 8 de febrer d’aspectes formatius i a l’ordre SCO/581/2008.

 

Consorci Sanitari de Terrassa - Tel. 93 731 00 07 - [ AVÍS LEGAL ]

Contacti amb Formació Grau - Contacti amb Formació Especialitzada