16505

UDM Salut mental: Psiquiatria, Psicologia clínica i Infermeria

 

Benvolguts residents,
 

El Servei de Psiquiatria del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) es va fundar l’any 1994. Al cap de només un any, ja estava acreditat per a la formació d’especialistes en Psicologia Clínica i Psiquiatria. Des d’aleshores hem crescut en dispositius d’atenció a la Salut Mental: vam començar amb una Unitat d’Aguts, un Programa d’interconsulta, la Unitat de Neuropsicologia, Psiquiatria Perinatal, Psiquiatria Oncològica i de l’Adolescent, i l’atenció al servei d’urgències amb presència física les 24h del dia; posteriorment vam incorporar la Unitat de Joc Patològic i Addiccions no tòxiques, el Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa i la Unitat d’Hospitalització Parcial de Salut Mental; i més recentment, tots els dispositius d’atenció a la Salut Mental de Rubí i Castellbisbal, amb un Servei de Rehabilitació Comunitària, un Centre de Salut Mental d’Adults, un Centre de Salut Mental InfantoJuvenil i un Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències. Des de primers de 2016 el CatSalut ha encarregat la gestió del Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa a l'Àmbit d'Atenció a la Salut Mental del CST.

Aquest creixement ha permès incrementar la nostra capacitat docent amb l’acreditació per formar dos residents de Psicologia Clínica i dos residents de Psiquiatria per any. Des de l’any 2011, hem estat també acreditats com a Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental amb l’acreditació per formar dos residents d’infermeria especialista en Salut Mental.

La nostra història demostra un interès per la Docència des de la fundació del Servei de Psiquiatria del CST, que perdura en l’actualitat amb una major dedicació i il·lusió.

Us animem a clicar sobre l’especialitat del vostre interès per a ampliar la informació.

Fins ben aviat!

 
 
 
 

 

Apreciados residentes,

El Ámbito de atención a la Salud Mental del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) está acreditado para formar residentes de enfermería en Salut Mental desde el año 2011 con dos residentes por año.

 

El residente de enfermería de Salud Mental (EIR) queda integrado desde el inicio a un amplio equipo multidisciplinar, participando activamente en aspectos asistenciales, investigadores y organizativos.

 

El ámbito de Salud Mental del CST está formado por diferentes dispositivos hospitalarios y comunitarios.

Los dispositivos de los que dispone el ámbito de Salud Mental del CST son:

- Unidad de Hospitalización de Agudos de Psiquiatría

- Dos Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA)

- Unidad de Hospitalización Parcial (UHPSMA)

- Dos Servicios de Rehabilitación Comunitaria (SRC)

- Centro de Atención a Toxicomanías (CAS)

- Unidad de juego patológico y adicciones no tóxicas

- Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ)

 

El ámbito de actuación de los enfermeros especialistas en salud mental abarca tanto la atención hospitalaria, en régimen de hospitalización total o parcial, como la atención a la comunidad a través de los centros de salud mental especializados, centros de atención primaria, domicilios, instituciones sociales (escuelas, residencias, centros de acogida…) y/o centros destinados a realizar actividades rehabilitadoras relacionadas con la salud mental. Esta actuación especializada, se desarrolla tanto en los centros del Sistema Nacional de Salud como en centros privados debidamente autorizados.

 

El EIR de salud mental contará con la figura del tutor, que es un especialista de enfermería de salud mental.

Se utilizarán técnicas de enseñanza y aprendizaje, tanto presenciales como semi-presenciales, con una metodología docente que confiere prioridad al aprendizaje autónomo tutorizado y a la utilización de métodos creativos de aprendizaje, que aseguran la ponderación y la coordinación con la formación clínica, a través de un aprendizaje experiencial y reflexivo basado en la práctica asistencial, en la evidencia científica contrastada tanto a nivel conceptual como a nivel empírico y en los principios de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los equipos profesionales en la atención sanitaria.

 

El seguimiento y calificación del proceso formativo de adquisición progresiva de competencias profesionales durante el periodo de residencia se llevará a cabo mediante evaluación formativa continua, anual y final, tal y como indica el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.

 

Marco legal (Régimen Jurídico de la formación: BOE)

 

El Sistema de formación sanitaria especializada de nuestro país ha configurado los cuidados en salud mental como una especialidad de enfermería y, como tal, aparece relacionada en el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería y en el anexo del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

 

A este respecto, y tal como se establece en el artículo 15 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: «la formación especializada en Ciencias de la Salud, es una formación reglada y de carácter oficial que tiene como objeto dotar a los especialistas de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma».

 

Para obtener el título de la Especialidad de Enfermería de Salud Mental, las enfermeras residentes cumplirán el programa formativo en Unidades Docentes de Salud Mental multiprofesionales, acreditadas para la formación de especialistas en enfermería de salud mental que cumplan los requisitos generales de acreditación aprobados al efecto, durante un período de dos años a tiempo completo.

 

El acceso a la formación, su organización, supervisión, evaluación y acreditación de unidades docentes multiprofesionales de Salud Mental, se llevará a cabo conforme a lo previsto en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, antes citado.

 

El régimen jurídico que regula la relación laboral que une a la residente con la entidad titular de la unidad docente donde se está formando, se atendrá a lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

La formación teórica y práctica clínica de este programa se llevará a cabo durante la jornada laboral, sin perjuicio de las horas que se presten en concepto de atención continuada y de las horas personales de estudio al margen de dicha jornada.

 

 • Dades de contacte

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb les tutores d’Infermeria especialistes en Salut Mental (Conchi Delicado c/e:  cdelicado@cst.cat  Telf:93 5887373, María Montoro Ruiz c/e: mmontoro@cst.cat i Mariló Martínez c/e mmartinezf@cst.cat T: 93 7831606), amb la presidenta de la subcomissió d'infermeria de Salut Mental (Maite Sanz, c/e: msanz@cst.cat. T: 937003600 ext. 2791) o amb el Director d’Atenció a la Salut Mental i Coordinador de la UDM de Salut Mental (Vicenç Vallès, c/e: vvalles@cst.cat, T: 937003600 ext. 2791).

  

 • Programa oficial d'especialitat (POE)

La Formació Sanitària Especialitzada (FSE), definida al BOE del 24 de maig del 2011, té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

El perfil competencial de la infermera Especialista en Salut Mental implica que, en concloure el seu programa formatiu, estigui capacitada pera desenvolupar totes aquelles competències per a les que ha estat formada. L’aportació professional de l’especialista deriva del treball que desenvolupa amb les persones i de les respostes que ha de donar a les alteracions de la salut mental, amb els aspectes afectius que la conducta humana porta implícits i amb la potencialitat d’aquests per a incidir en la capacitat d’integració socialment acceptable dels individus.

Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en el POE, que ha de ser, per tant, la guia a seguir per la Unitat Docent Multiprofessional en la formació del seus residents.

L'adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

POE Infermeria

 

 • Guia formativa tipus

La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UDM. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

Guia formativa

 

 • Protocol supervisió

El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

Protocol supervisió resident

 

 • Programa individual de formació (PIF)

El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.

Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

El tutor de la Unitat docent (UD) entregarà el PIF al resident al inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 

 • Llibre del resident

El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l'instrument que evidencia el procés formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

 És propietat del resident, que l'ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional.

 Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d'elaborar-lo. 

 

   

PSICOLOGIA

 

Benvolguts residents,

L’acreditació de la formació especialitzada en Psicologia Clínica al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) data de l’any 1996. Des del 2008 la Unitat Docent està acreditada per a formar dos Psicòlegs Especialistes en Formació (PEF) per any: la màxima capacitat docent en l’actualitat és, doncs, de 8 PEF.

L’especialista en formació s’integra des de l’inici a un ampli equip interdisciplinari i participa activament en aspectes assistencials, de recerca i organitzatius. El 95% de les seves rotacions són supervisades per psicòlegs clínics i es realitzen majoritàriament en els dispositius del CST, a excepció de la rotació lliure (3 mesos) i aquelles amb convenis amb altres institucions sanitàries.

El programa de formació del resident de l’especialitat de Psicologia Clínica inclou la rotació per la unitat d’aguts de psiquiatria (3 mesos), el programa d’interconsulta i enllaç i la unitat de neuropsicologia (9 mesos, repartits en 2 i 3 dies a la setmana, respectivament), atenció comunitària i suport a la primària (13 mesos), psicologia clínica infantil i de l'adolescència (6 mesos), programes de formació específica: psicooncologia, cures pal·liatives i trastorns de la conductura alimentària (4 mesos, repartits en 2 i 2 mesos respectivament), servei de rehabilitació comunitària (2 mesos), addiccions tòxiques i no tòxiques (4 mesos, repartits en 2 i 3 dies a la setmana respectivament), la unitat d'hospitalització parcial de salut mental (4 mesos) rotació de lliure disposició (3 mesos), programa d'atenció continuada al servei d'urgències (des del primer any de residència fins al darrer).

Entre els dispositius del CST hi ha àrees d’especialització de la Psicologia Clínica per les quals és reconegut, de les quals destaquem:

La Unitat de Neuropsicologia, que s’ha especialitzat en el diagnòstic neuropsicològic precoç i diferencial de malalties psiquiàtriques  i neurològiques. És pionera en la descripció del patró cognitiu de l’esquizofrènia i en la investigació de la eficàcia de programes de rehabilitació neuropsicològica dels trastorns psiquiàtric i de les malalties neurodegeneratives. En els últims anys, és precursora, en col•laboració amb altres institucions universitàries i sanitàries de l'àmbit nacional, en la investigació de les alteracions cognitives associades a l'envelliment i a diferents bases neurobiològiques de la obesitat i en el desenvolupament de noves tecnologies vinculades a la cognició i la conducta.

La Unitat de Joc Patològic i altres addiccions no tòxiques del CST es una unitat polivalent que té com a objectiu no només l’atenció i tractament de les persones amb addicció al joc patològic, sinó també amb altres conductes addictives no tòxiques (hipersexualitat, compres, internet, videojocs, etc.). És d’àmbit suprasectorial, oferint atenció als sectors sanitaris del Vallès Oriental i Occidental. A més a més, porta a terme una activitat investigadora centrada en ampliar i aprofundir en el coneixement del Joc Patològic i les altres addiccions no tòxiques, especialment en la seva prevalença, comorbiditat psiquiàtrica, diferències de gènere i perfils de personalitat.

Els Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA), articulen la seva atenció psicològica en dues direccions: 1. Intervenció sobre patologies que requereixen atenció especialitzada al CSMA, on es fa tractament d’orientació cognitivoconductual i mindfulness basat en l’evidència, i seguint protocols d’intervenció en cada patologia. 2. Al programa de suport de salut mental a la primària es realitzen teràpies psicològiques breus, individuals i grupals. El CSMA ofereix  teràpies psicològiques individuals amb eficàcia demostrada per a totes les patologies, així com teràpies grupals d’orientació cognitivoconductual i/o mindfulness per a trastorns depressius, obsessivocompulsius, dolor crònic, personalitat obsessivocompulsiva, pànic amb agorafòbia, fartanera i dol. A més, ofereix i disposa de línies d’investigació en diferents  intervencions cognitivoconductuals i en mindfulness en patologies prevalents. 

 

 • Dades de contacte

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb les tutores de Psicologia Clínica (Maite Garolera, c/e: mgarolera@cst.cat T. 937310007 ext 2791, Anna Soler c/e: asoler@cst.cat, T: 937831606 i Núria Aragay c/e naragay@cst.cat), o bé amb el Director d’Atenció a la Salut Mental i Coordinador de la UDM de Salut Mental (Vicenç Vallès, c/e: vvalles@cst.cat, T: 937003600 ext. 2791).

 

 • Programa oficial d'especialitat (POE)

La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents.

 L'adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

 POE Psicologia

 

 • Guia formativa tipus

La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

Guia formativa

Guía formativa castellano

 

 • Protocol supervisió

El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

Protocol supervisió resident

 

 • Programa individual de formació (PIF)

El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.

Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

El tutor de la Unitat docent (UD) entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 

 • Llibre del resident

El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l'instrument que evidencia el procés formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

 És propietat del resident, que l'ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional.

 Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d'elaborar-lo. 

 

 

 PSIQUIATRIA

 

Benvolguts residents,

L’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) està acreditat per a la formació d’especialistes en Psiquiatria des de l’any 1995. El resident s'integra des de l’inici en un ampli equip multidisciplinari, participant activament en aspectes assistencials, d’investigació i organitzatius.

L’àmbit d’atenció a la Salut Mental del CST està format per diversos dispositius, hospitalaris i comunitaris, que treballen en xarxa: Unitat d'Aguts de Psiquiatria a l’Hospital de Terrassa, dos Centres de Salut Mental d’Adults, un Hospital de Dia, un Servei de Rehabilitació Comunitària i Centre de Dia, una Unitat de Joc Patològic i Addiccions no tòxiques, un Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències i un Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil. Es mantenen diversos convenis amb altres organitzacions per complementar algunes rotacions bàsiques en la formació dels futurs professionals.

L’activitat assistencial de l'Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del CST està distribuïda en tres grans àrees:
    - Atenció en fase aguda del pacient amb trastorn mental: hospitalització, interconsulta i atenció urgent.

    - Seguiment del pacient amb trastorn mental: Centres de Salut Mental (d'adults, infantojuvenil i d'atenció i seguiment de drogopendències), Programa de seguiment individualitzat (PSI) i Consultes Externes (clínica d'eutimitzants).
    - Rehabilitació del pacient adult amb trastorn mental: Hospital de Dia i Serveis de Rehabilitació Comunitària i Centre de Dia, en la comunitat.

A  més, es duen a terme altres programes específics (suport de Salut Mental a Atenció Primària, Programa de Salut Mental Perinatal, Unitat de Joc Patològic i Addiccions no Tòxiques, Unitat de Neuropsicologia) que permeten l’adquisició de competències en aspectes més concrets.

Per concloure, l'Àmbit d’Atenció a la Salut Mental del CST proporciona una formació completa, variada i multidisciplinar en un ambient de treball i col•laboració òptims.

 

 • Dades de contacte

Per qualsevol consulta podeu contactar amb els tutors de Psiquiatria de la nostra Unitat Docent (A. Herrero, A. Fargas, B. Piñeiro) per telèfon (937831606) o per correu electrònic (aherrero@cst.cat; bpineiro@cst.cat), o amb el Director d’Atenció a la Salut Mental i Coordinador de la UDM de Salut Mental (V. Vallès) al telèfon 937003600 ext. 2791 o al c/e vvalles@cst.cat.

 

 • Programa oficial d'especialitat (POE)

La Formació Sanitària Especialitzada (FSE) té com a objectiu aconseguir especialistes competents que donin resposta a les necessitats de la societat en l’àmbit de la salut.

Les competències que ha d’adquirir l’especialista en formació queden reflectides de forma més o menys específica en els POE, que han de ser, per tant, la guia a seguir per les diferents Unitats Docents en la formació del seus residents.

L'adaptació dels POE a la realitat de cada centre constituirà el Programa o Guia formativa tipus.

POE Psiquiatria

 

 • Guia formativa tipus

La guia formativa està basada en el programa oficial de l’especialitat i suposa una adaptació dels seus punts principals a les característiques de la UD. Els seus objectius són: adaptar el programa oficial al context de la unitat docent, servir de programa formatiu comú per a tots els residents del servei, establir les bases de planificació del programa formatiu al llarg de tota la residència, concretar els principis fonamentals dels processos formatius i servir de guia per a l’elaboració dels plans individuals anuals de cada resident.

Guia formativa

Guía formativa castellano

 

 • Protocol supervisió

El sistema de formació per residència implica l’assumpció progressiva de responsabilitats i un nivell decreixent de supervisió. A mesura que el resident avança en l’adquisició de les competències previstes en el programa formatiu de l’especialitat, va assolint el grau de responsabilitat inherent a l’exercici autònom de l’especialitat.

La supervisió dels residents de primer any serà de presència física (RD 183/2008, de 8 de febrer). A partir del segon any la supervisió serà decreixent fins a la total autonomia en finalitzar la residència.

Protocol supervisió resident

Protocol supervisió resident Guàrdies Psiquiatria

 

 • Programa individual de formació (PIF)

El Programa individual de formació (PIF) és el document/instrument que recull la planificació temporal de les activitats formatives teorico-pràctiques, que ha de realitzar el resident en cadascun dels períodes formatius al llarg de tota la residència.

Serveix per organitzar, seqüenciar, graduar i adaptar els aprenentatges a les característiques de cada resident.

Permet al tutor tenir una visió de conjunt de totes les activitats de formació en què ha de participar el resident, per facilitar-ne una correcta coordinació i implicació de tots els agents involucrats en el procés.

Permet al resident conèixer des del primer moment quines són les activitats en què ha de participar, reduint el nivell d’incertesa, establint i reforçant compromisos docents, organitzant el temps i els recursos de la forma més eficient per tal que sigui conscient del seu propi procés d’aprenentatge.

El tutor de la Unitat Docent (UD) entregarà el PIF al resident a l’inici de la seva formació juntament amb el Programa oficial de l’especialitat i la guia de la UD.

 

 • Llibre del resident

El llibre del resident és un registre individual de les activitats que realitza cada resident durant el seu període formatiu. És l'instrument que evidencia el procés formatiu del resident, al qual s’incorporaran les dades quantitatives i qualitatives que es valoraran a l’avaluació. Ha de ser un instrument d’autoaprenentatge que afavoreixi la reflexió individual i conjunta amb el tutor, a fi i efecte d’assegurar l’adequació de les activitats portades a terme pel resident i fer possible la correcció de dèficits formatius.

És propietat del resident, que l'ha d’emplenar amb l’ajuda i la supervisió del tutor. Les dades que contingui estaran subjectes a la legislació vigent sobre protecció de dades personals i secret professional.

Té caràcter obligatori (RD 183/2008, de 8 de febrer). La Comissió Nacional de cada especialitat té l’encàrrec d'elaborar-lo.  

 

 
 

 

Consorci Sanitari de Terrassa - Tel. 93 731 00 07 - [ AVÍS LEGAL ]

Contacti amb Formació Grau - Contacti amb Formació Especialitzada